Enrollment
 • Registration Information

 • Due to COVID-19 restrictions, enrollment will be by appointment only. 

  **We will strictly adhere to all COVID-19 safety protocols.**

  Հայերեն թարգմանությունը ներքևում է:

  2021-2022 School Year:

   

  If you are interested in enrolling for this current school year, please click on the following link for information and instructions: https://www.gusd.net/Page/14762.

   

  2022-2023 School Year:

   

  Enrollment for the 2022-2023 school year begins on February 22, 2022. All enrollment will be by appointment only. 

   

  Appointments:

  Please schedule your appointment by emailing us at JeffersonEnrollment@gusd.net OR calling our office at 818-243-4279.  Your appointment will be rescheduled if the paperwork is incomplete or you are more than 5 minutes late.

   

  Packets:

   

  New Students to GUSD:

   

  Please download, print and complete a packet before your registration appointment. You can also pick up printed copies from our school's office between the hours of 8:30 am & 3:30 pm.

   

  Enrollment Packet in English

  Enrollment Packet in Armenian

  Enrollment Packet in Korean

  Enrollment Packet in Spanish

   

  Transfers:

  If your child currently attends another GUSD school but you have moved to our area and would like to change schools for the 22-23 school year, please complete a transfer packet and provide updated proof of residency. Please email the packet and two proofs of residency to JeffersonEnrollment@gusd.net.

   

  Transfer Packet in English

  Transfer Packet in Armenian

  Transfer Packet in Korean

  Transfer Packet in Spanish

   

  Turning in your documentation:

  You may stop by our office at your appointment time OR you may upload the documents online. If you choose to upload, please click here and start a new pre-enrollment.  Don’t forget to click submit at the end of the pre-enrollment. You must then email us at JeffersonEnrollment@gusd.net.net and let us know you have completed the pre-enrollment. We will review your documents and call you at your appointment time to finalize your child’s enrollment.  Please note: We do not monitor uploaded packets. Parents must email and inform us to look for their student. All required documents must be uploaded prior to your appointment.

   

Required Documents

 • A. Completed Enrollment Packet

   

  B. Legal proof of Age

  • A certified copy of a birth certificate or a statement by  the local registrar or county recorder certifying the date of the birth.
  • Passport
  • A duly attested baptism certificate
  • When none of the forgoing is obtainable, an affidavit from the parent/legal guardian.(contact school for requirements for a parental affidavit)

   

  C. Verification of Residency. Current bills for any of the following two:           

  • Water/Power/Sewer/Trash 
  • Phone Company(Landline Only. No Cell Phone Bills)  
  • Gas Company
  • Final Closing Statement from Escrow Company
  • Rental Agreement
  • Current property tax payment
  • Communication from a government agency not dated more than 3 months ago
  • Most recent pay stub
  • Current voter registration receipt
  • Mortgage Statement

   

  If you are currently living with another party and do not have two of the items listed above, please complete a Parent Living With Another Party (PLWAP) form and provide the required documents. Please know this form must be updated annually.  

   

  PLWAP Form in English

  PLWAP Form in Armenian

  PLWAP Form in Spanish

  PLWAP Form in Korean

   

  D. Immunizations. We must receive a copy of your child’s immunization records. Please see enrollment packet for required immunizations. Students without complete immunizations will not be enrolled. However, if your child is in between inoculations please let us know.

   

  E. Picture ID of Parent or Guardian enrolling the student: Driver’s License or passport.

   

  ****For Kinder & 1st Grade Students: Health Examination Forms signed by a pediatrician are not mandatory at the time of enrollment but must be turned into the school office by no later than first day of school. Students enrolling in TK, 2nd-6th do not need the health examination form.

   

  ****For TK and Kinder Students: Oral Examination Forms signed by a dentist are not mandatory at the time of enrollment but must be turned into the school office by no later than first day of school. Students enrolling in 1st-6th grade do not need the oral examination form.

   

  SUBMIT THESE DOCUMENTS ONLY IF IT APPLIES TO YOUR CHILD:

   1. If there are any court orders or legal bindings pertaining to the child, please provide a copy of the stamped order signed by a judge.

   2. If your child has an IEP with another district, a copy of their latest IEP.

   3. If your child has a 504 plan with another district, a copy of their latest 504.

   

2022-23 Age Requirements

  • To enter Transitional Kindergarten during the 22-23 school year, a child must be five (5) years old on or between September 2, 2022 and February 2, 2023.
  • To enter Kindergarten during the 22-23 school year, a child must be five (5) years old on or before September 1, 2022.
  • To enter 1st Grade during the 22-23 school year, a child must be six (6) years old on or before September 1, 2022.
  • To enter all other grade levels, a child will be placed in the appropriate grade level based on date of birth, prior school attendance, and district guidelines.

Board Policy

 • Per Board Policy 5115, your child may be reassigned at another Glendale school due to class size and space availability. For "capped" students, Student Support Services shall maintain a waiting list in priority order for students wanting entry into their school of residence and will notify parent or guardian when an opening occurs during the school year. You will be notified of your student's placement through phone call and/or email. We do everything we can to avoid moving students, but there are times it is necessary due to space limitations. • Թոմաս Ջեֆերսոն տարրական դպրոցի (անցումային մանկապարտեզից (TK) - 6-րդ դաս) ընդունելության բլանկներ/ձևեր և ընթացակարգեր

   

  Եթե դուք հետաքրքրված եք 2021-2022 ուսումնական տարում գրանցվելու համար, խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը տեղեկատվության և հրահանգների համար.

  https://www.gusd.net/Page/14762

   

  2022-2023 արձանագրություն

  2022-2023 ուսումնական տարվա գրանցումը սկսվում է 2022 թվականի փետրվարի 22-ին: Բոլոր գրանցումները կլինեն միայն պայմանավորվածությամբ:

   

  ժամադրություներ:

  Խնդրում ենք նշանակել ձեր հանդիպումը՝ ուղարկելով մեզ էլ. Եթե փաստաթղթերը թերի են, կամ ուշանում եք ավելի քան 5 րոպե, ձեր հանդիպումը կվերանշանակվի:

   

  Նոր ուսանողներ GUSD.

  Խնդրում ենք ներբեռնել, տպել և լրացնել փաթեթը նախքան գրանցման նշանակումը: Կարող եք նաև տպագիր օրինակներ վերցնել մեր դպրոցի գրասենյակից առավոտյան 8:30-ից 3:30-ը:

   

  Փոխանցումներ:

  Եթե ձեր երեխան ներկայումս հաճախում է մեկ այլ GUSD դպրոց, բայց դուք տեղափոխվել եք մեր տարածք և ցանկանում եք փոխել դպրոցը 22-23 ուսումնական տարվա համար, խնդրում ենք լրացնել փոխանցման փաթեթը և տրամադրել բնակության վայրի թարմացված ապացույց: Խնդրում ենք ուղարկել փաթեթը և բնակության երկու ապացույց JeffersonEnrollment@gusd.net հասցեին:

   

  Ձեր փաստաթղթերը հանցնելը

  Դուք կարող եք այցելել մեր գրասենյակ ձեր հանդիպման ժամին ԿԱՄ կարող եք վերբեռնել փաստաթղթերը առցանց:

  Եթե ընտրում եք վերբեռնել, գնալ այստեղ և սկսեք նոր նախնական գրանցում: Չմոռանաք սեղմել ուղարկել նախապես գրանցման վերջում:

  Այնուհետև դուք պետք է էլեկտրոնային փոստով ուղարկեք մեզ JeffersonEnrollment@gusd.net և տեղեկացնեք մեզ, որ ավարտել եք նախնական գրանցումը: Մենք կուսումնասիրենք ձեր փաստաթղթերը և կկանչենք ձեզ ձեր հանդիպման ժամանակ՝ վերջնականապես ավարտելու ձեր երեխայի գրանցումը:

  Խնդրում ենք նկատի ունենալ. մենք չենք վերահսկում բեռնված փաթեթները: Ծնողները պետք է էլեկտրոնային փոստով և տեղեկացնեն մեզ իրենց աշակերտին փնտրելու համար: Բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը պետք է վերբեռնվեն նախքան ձեր նշանակումը: